Past Chairman

CA Prabhakar N Nayak
2001 - 2003
CA Narasimaha Kamath M
2004 - 2005
CA Prabhakar P Maiya
2003 - 2004
CA Ananthanarayana Pai K
2005 - 2006
CA Dev Anand
2006 - 2007
CA Prakash Hegde
2008 - 2009
CA Rajarama Shetty K
2010 - 2011
CA Ganesh Y
2012 - 2013
CA Ammunje Venkatesh Nayak
2014 - 2015
CA Ganesh Kanchan
2016 - 2017
CA Surendra Nayak
2018 - 2019
CA T Narasimha Prabhu
2007 - 2008
CA Ganesh M Kamath
2009 - 2010
CA Padmanabha Kanchan K
2011 - 2012
CA Muralidhar Kini U
2013 - 2014
CA Prashanth Holla T
2015 - 2016
CA Rekha Devanand
2017 - 2018
CA Narasimha Nayak
2019 - 2020
Quick Links
Resources

© 2020  ICAI Udupi. Designed by      pra3sh |  Terms of Use  |   Privacy Policy

Address

ICAI Bhawan, 1st Floor, Sri Mahalasa Damodar Towers, Kunjibettu, Udupi - 576101

Telephone

0820 - 2536603

Email Address

udupi@icai.org